Audiometria mowy

Odbiór i rozumienie mowy uzależnione jest nie tylko od słyszalności dźwięków, ale także od zdolności ich różnicowania oraz identyfikacji. To złożone procesy zachodzące na poziomie wyższych pięter drogi słuchowej.
Na ocenę ich funkcjonowania pozwala audiometria mowy, która daje informację o sprawności układu słuchowego aż do poziomu ośrodków słuchowych w mózgu.
Audiometria mowy, nazywana również audiometrią słowną, to badanie, które określa procentową zrozumiałość mowy, w zależności od poziomu jej ekspozycji. Zadaniem osoby badanej jest powtarzanie słów, które są prezentowane z odpowiednio znormalizowanych list słownych lub liczbowych. Wynik jest prezentowany w postaci krzywej artykulacyjnej i pokazuje m.in. jaki poziom głośności odpowiada najlepszej zrozumiałości mowy.

Wyniki audiometrii mowy interpretowane łącznie z wynikami audiometrii tonalnej mają dużą wartość w diagnostyce uszkodzenia słuchu. Odgrywają także ważną rolę w procesie doboru i dopasowania aparatów słuchowych.

Strona główna 9 Badania słuchu 9 Audiometria mowy