REFUNDACJA

Każdej ubezpieczonej osobie z niedosłuchem (średnia niedosłuchu >40dB, u dzieci >30dB) przynależne jest dofinansowanie z NFZ oraz w zależności, czy pacjent posiada stopień niepełnosprawności, może ubiegać się również o dofinansowanie z MOPR-u bądź z PCPR-u.

 

Dofinansowanie NFZ

Dofinansowanie z NFZ-u dotyczące aparatu słuchowego jest przyznawane raz na 5 lat dla osób dorosłych oraz raz na 3 lata dla dzieci i młodzieży do 26 roku życia.
  • Osoba dorosła (powyżej 26 r.życia) raz na 5 lat otrzymuje dofinansowanie po 1 050zł do aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne na oboje uszu (łącznie 2 100zł) oraz 50zł do każdej wkładki usznej (łącznie 100zł). Wyjątek stanowi osoba dorosła z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym, której nie obowiązuje okres czasowy dofinansowania, a aparat słuchowy może zrealizować każdorazowo na wniosek lekarza laryngologa;
  • Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane raz na 5 lat otrzymują po 1 500zł dofinansowania do aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne na oboje uszu (łącznie 3 000zł) oraz 50zł do każdej wkładki usznej (łącznie 100zł);
  • Dzieci oraz młodzież do 26 r.życia otrzymują po 3 000zł dofinansowania do aparatu słuchowego na przewodnictwo powietrzne na oboje uszu (Łącznie 6 000zł) oraz 60zł do każdej wkładki usznej (łącznie 120zł). Dofinansowanie dla tej grupy wiekowej jest raz na 3 lata w przypadku aparatów słuchowych, w przypadku wkładek usznych każdorazowo na zlecenie lekarza laryngologa;
  • Systemy wspomagające słyszenie są refundowane dla dzieci i młodzieży do 26 r.życia w kwocie 3 850zł raz na 5 lat;
  • Osoba dorosła (powyżej 26 r.życia) raz na 5 lat otrzymuje dofinansowanie po 2 100zł do aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne na oboje uszu (łącznie 4 200zł);
  • Inwalidzi wojenni oraz osoby represjonowane raz na 5 lat otrzymują po 1 800zł dofinansowania do aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne na oboje uszu (łącznie 3 600zł);
  • Dzieci oraz młodzież do 26 r.życia otrzymują po 3 000zł dofinansowania do aparatu słuchowego na przewodnictwo kostne na oboje uszu (Łącznie 6 000zł);

Wraz z 1 styczniem 2020 roku, procedury zostały dodatkowo uproszczone, wnioski o dofinansowanie mogą być wystawiane drogą elektroniczną. Pacjent już podczas wizyty u lekarza uzyska potwierdzenie zlecenia z Narodowego Funduszu Zdrowia i może się bezpośrednio udać do punktu protetyki słuchu, realizującego zlecenia na wyroby medyczne. W związku z tym nie ma potrzeby osobistego potwierdzania wniosku w oddziale wojewódzkim NFZ. Ponadto, istnieje możliwość korekty błędnie wystawionego zlecenia po otrzymaniu zwrotnej informacji z systemu NFZ (uprzednio korekta zlecenia wymagała ponownej wizyty pacjenta u lekarza).

 

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 

Pacjent, który kwalifikuje się do zakupu aparatu słuchowego, poza Narodowym Funduszem Zdrowia może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie lub z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z Państwowego w zależności od miejsca zamieszkania.

Kryterium przyznania dodatkowego świadczenia jest posiadanie orzeczenia o trwałej lub czasowej niepełnosprawności. Wysokość dofinansowań z tych dwóch instytucji jest zmienna (zależna od roku oraz miejsca zamieszkania).

Pierwszym krokiem do uzyskania jakiejkolwiek dodatkowej pomocy finansowej jest przede wszystkim pozytywne rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie z Narodowego Funduszu Zdrowia.

Nasz zespół pomoże Państwu przy całej procedurze oraz odpowiednio pokieruje, gdzie ewentualnie można uzyskać dodatkową pomoc.